Segueix-nos!

Permís B

18/07/2012 11:07

Edat mínima:

-18 Anys.

 

Vehicles autoritzats:

-Automòbils de fins 3.500kg de MMA, fins a 9 places i amb remolc de fins a 750 kg de MMA. Amb possibilitat de portar un remolc amb MMA superior a 750 kg sempre que la MMA del conjunt no excedeixi de 3.500kg o 4.250kg si es superen les proves corresponents per a l'obtenció de l'autorització (B96).

-Tricicles i quadricicles de motor (mínim 21 anys per tricicles que excedeixin de 15 kW).

-Vehicles especials agrícoles i els seus conjunts.

-Vehicles especials no agrícoles i els seus conjunts, de fins 3.500kg de MMA, fins a 9 places i la velocitat no superi els 40 km / h.

-Vehicles autoritzats per l'AM, A1 (dins d'Espanya i amb almenys 3 anys d'antiguitat) i LCM.

 

Proves a realitzar:

-Examen de teòrica comuna llevat que tingui el permís A1 o A2 (30 preguntes, màxim 3 errors).

-Examen pràctic en vies obertes al trànsit (25 minuts).

 

Definicions

-Automòbil: Vehicle de motor que serveix, normalment, per al transport de

persones o de coses, o d'ambdues alhora, o per a la tracció d'altres vehicles amb
aquell fi. S'exclouen d'aquesta definició els vehicles especials.

 

-Remolc: Vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per a ser remolcat

per un vehicle de motor.

 

-Vehicle especial: Vehicle, autopropulsat o remolcat, concebut i construït
per realitzar obres o serveis determinats i que, per les seves característiques, està
exceptuat de complir alguna de les condicions tècniques exigides en aquest
Reglament o sobrepassa permanentment els límits que s'hi estableixen
per masses o dimensions, així com la maquinària agrícola i els seus remolcs.

 

-Tricicle de motor: Automòbil de tres rodes simètriques respecte al seu eix mig longitudinal, proveït d'un motor de cilindrada superior a 50 cm cúbics, si és de combustió interna, i / o amb una velocitat màxima per construcció superior a 45 km/h.

 

-Quadricicle de motor: Automòbil de quatre rodes amb una massa en buit inferior o igual a 400 kg. o 550 kg. si es tracta de vehicles destinats al transport de mercaderies, no inclosa la massa de les bateries per als vehicles elèctrics, i la potència màxima neta del motor sigui inferior o igual a 15 kW. Els quadricicles tenen la consideració de vehicles de tres rodes.

Fes-ho córrer